اسناد مربوط به احوال شخصیه

 1. شناسنامه افراد بالای ۱۵ سال باید حتماً عکس‌دار باشد.
 2. شناسنامه فاقد قلم‌خوردگی و ممهور به مهر ثبت احوال در ذیل ثبت وقایع اربعه باشد.
 3. تصویر شناسنامه فقط با مهر برابر با اصل اداره ثبت احوال قابل ترجمه و تأیید است.

کارت ملی

فقط اصل کارت قابل ترجمه و تأیید است.

گواهی فوت

 1. اصل گواهی فوت یا رونوشت مصدق آن با مهر اداره ثبت احوال بدون نیاز به شناسنامه متوفی قابل ترجمه و تأیید است.
 2. در خصوص اتباع خارجی متوفی در ایران، گواهی فوت صادره از بیمارستان به همراه مهر پزشک و نظام پزشکی یا پزشکی قانونی قابل ترجمه و تأیید است.

گواهی تجرد

گواهی تجرد صادره از اداره ثبت احوال امور خارجه قابل تأیید و ترجمه است.

گواهی ولادت

 1. اتباع داخلی: تا ۱۵ روز قابل ترجمه و تأیید است. بعد از آن با ارائه شناسنامه همراه با تصدیق پزشک یا مامای معتمد و تأیید نظام پزشکی قابلیت ترجمه و تأیید دارد.
 2. اتباع خارجه: با مهر ثبت احوال امور خارجه یا نامه از وزارت کشور با مهر و امضای مجاز معرفی شده قابل ترجمه و تأیید است.

سند ازدواج

 1. سند ازدواج یا رونوشت محضری آن که ممهور به مهر دفترخانه اسناد رسمی باشد با ارائه شناسنامه یکی از طرفین قابل ترجمه و تأیید است.
 2. گواهی ازدواج خارجیان مقیم ایران و مهاجرین خارجی (عراق و افغانستان) که در ایران ازدواج نموده‌اند با نامه صادره از امور اتباع مهاجرین خارجی وزارت کشور و با مهر و امضای معرفی شده قابل ترجمه و تأیید است.
 3. ازدواج موقت و اقرار به زوجیت باید مثل اقرارنامه در سربرگ دفاتر اسناد رسمی درج شده باشد تا قابل ترجمه و تأیید باشد.

سند طلاق

سند طلاق یا رونوشت محضری آن در صورتی که ممهور به مهر دفتر ثبت طلاق باشد با ارائه شناسنامه یکی از طرفین قابل ترجمه و تأیید است.

گواهی عدم سوء پیشینه کیفری

گواهی عدم سوء پیشینه کیفری با ارائه اصل آن قابل ترجمه و تأیید است و از تاریخ صدور ۳ ماه برای ترجمه اعتبار دارد.

کارت پایان خدمت و کارت معافیت

 1. فقط اصل آنها قابل ترجمه و تأیید است. کپی برابر اصل قابل تأیید نیست.
 2. گواهی‌های صادره از نیروی انتظامی مبنی بر مفقود شدن کارت پایان خدمت قابل ترجمه و تأیید هستند.

گواهی‌نامه رانندگی

 1. گواهی‌نامه راهنمایی و رانندگی و همچنین سوابق مربوط به آن که توسط راهنمایی و رانندگی اعلام می‌شود قابل ترجمه و تأیید است.
 2. گواهی‌های نیروی انتظامی در خصوص مفقود شدن گواهینامه نیز قابلیت ترجمه و تأیید را دارند. ترجمه و تأیید و برابر اصل نمودن گواهینامه‌های بین‌المللی فاقد منع قانونی است.