ترجمه اسناد و مدارک شرکتی

اساسنامه، صورت‌جلسه، و اظهارنامه

اصل اساسنامه، صورت‌جلسه و اظهارنامه با مهر اداره ثبت شرکت‌ها قابل ترجمه و تأیید است.

اوراق سهام شرکت‌های سهامی عام

  1. اوراق سهام شرکت‌های سهامی عام در صورتی که حاوی مهر و امضای شرکت صادر کننده باشند قابل ترجمه و تأیید هستند.
  2. اوراق سهام صادره از سوی سازمان بورس اوراق بهادار قابل ترجمه و تأیید هستند.
  3. اسامی سهامداران شرکت و میزان سهام آنها در صورتی قابل ترجمه و تأیید هستند که در شرکت‌نامه یا اظهارنامه یا روزنامه رسمی شرکت ذکر شده باشند.
  4. اوراق سهام شرکت‌های سهامی خاص با ارائه روزنامه رسمی آن شرکت‌ها قابل ترجمه و تأیید هستند.

تبصره: چنانچه میزان سهام در روزنامه رسمی یا اساسنامه قید نشده باشد و مبلغ آن از ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ (صد میلیون ریال) بیشتر باشد استعلام از شرکت صادر کننده ضروری است.

روزنامه رسمی

اصل روزنامه رسمی یا رونوشت برابر اصل آن توسط روزنامه رسمی قابل ترجمه و تأیید است.

گواهی‌های مالیاتی

گواهی‌‌های مالیاتی ممهور به مهر ممیز مالیاتی قابل ترجمه و تأیید هستند. ترازنامه شرکت‌های دولتی با تأیید سازمان حسابرسی کشور، و ترازنامه شرکت‌های غیردولتی با تأیید حسابرسان خبره و تأیید انجمن حسابرسان رسمی ایران قابل ترجمه و تأیید است. شرکت‌ها و مؤسسات حسابرسی نیز می‌توانند برای سایر شرکت‌ها ترازنامه مالیاتی و سود و زیان تعیین نمایند که در این صورت ارائه روزنامه رسمی شرکت حسابرسی جهت ترجمه و تأیید الزامی است.

لیست بیمه

لیست بیمه کارکنان شرکت‌ها همراه با برگه پرداخت حق بیمه یا با مهر شعبات سازمان تأمین اجتماعی روی لیست بیمه کارکنان قابل ترجمه و تأیید است.

گواهی‌های بیمه

گواهی‌های صادره از شرکت‌های بیمه (از جمله گواهی عدم پرداخت خسارت) با مهر دفاتر نمایندگی شرکت‌های بیمه یا شعبه مرکزی آنها قابل ترجمه و تأیید هستند.

قراردادهای شرکت‌های خصوصی

  1. قراردادهای تجاری منعقده بین یک شرکت ایرانی و یک شرکت خارجی که به دو زبان فارسی و خارجی تنظیم و ممهور به مهر اتاق بازرگانی باشند قابل ترجمه و تأیید هستند.
  2. قراردادهای بخش دولتی تنظیمی به زبان خارجی قابل ترجمه و تأیید هستند.