امور مربوط به اتباع بیگانه

  • کارت اقامت اتباع بیگانه صادره از امور اتباع بیگانه وابسته به وزارت کشور در صورتی قابل ترجمه و تأیید است که دارنده کارت از سوی اداره مزبور کتباً معرفی شده باشد.
  • کارت تردد اتباع خارجی جهت استفاده داخلی است و قابل ترجمه و تأیید نیست.
  • گواهی‌های صادره از سوی وزارت کشور در خصوص احوال شخصیه اتباع بیگانه مانند تعداد فرزند و مشخصات همسر و ….. قابل ترجمه و تأیید است.