مدارک تحصیلی

مدارک تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی؛ متوسطه، و پیش‌دانشگاهی).

کلیه مدارک مقاطع مختلف تحصیلی اعم از ابتدایی، راهنمایی، متوسطه و پیش‌دانشگاهی با مهر و امضای آموزشگاه مربوطه و تأیید اداره آموزش و پرورش منطقه قابل ترجمه و تأیید است.