گواهی‌های آموزشی

گواهی‌های صادره از سازمان فنی و حرفه‌ای

گواهی‌های مهارت فنی و حرفه‌ای صادره از سازمان فنی و حرفه‌ای قابل ترجمه و تأیید هستند.

گواهی آموزشی کوتاه مدت ادارات دولتی

گواهی‌های صادره از سوی ادارات یا سازمان‌های دولتی یا دانشگاه‌ها مبنی بر گذراندن دوره‌های آموزشی کوتاه مدت قابل ترجمه و تأیید هستند.

گواهی‌های مراکز آموزش دوره‌های زبان

گواهی‌های صادره از مراکز آموزشی دوره‌های زبان که به صورت شرکتی اداره می‌شوند یا دارای مجوز وزارت آموزش و پرورش هستند با ارائه روزنامه رسمی یا مجوز وزارت آموزش و پرورش قابل ترجمه و تأیید هستند.

گواهی‌های آموزشی کوتاه مدت شرکت‌های خصوصی

گواهی‌های صادره مبنی بر گذراندن دوره‌های آموزشی کوتاه مدت از طرف شرکت‌های خصوصی با ارائه روزنامه رسمی که حاوی فعالیت آموزشی شرکت باشد قابل ترجمه و تأیید هستند.

گواهی‌های آموزشی کوتاه مدت از جهاد دانشگاهی

گواهی‌نامه‌های آموزشی کوتاه مدت صادره از جهاد دانشگاهی ممهور به مهر جهاد دانشگاهی قابل ترجمه و تأیید هستند.