گواهی‌های متفرقه

کارت واکسیناسیون

کارت واکسیناسیون با تأیید نظام پزشکی و یا مراکز بهداشتی دولتی قابل ترجمه و تأیید است. رونوشت برابر با اصل گواهی‌های صادره از انستیتو پاستور که یک مؤسسه بین‌المللی است و به زبان لاتین تحریر می‌شود و نیز قابل ترجمه و تأیید است.

پروانه بهداشت دانش‌آموزان

مدارک مزبور صادره از مدارس با تأیید مراکز آموزشی یا آموزش و پرورش منطقه قابل ترجمه و تأیید است.

قبوض آب، برق، تلفن، و گاز

اصل قبوض آب، برق، گاز و تلفن قابل ترجمه و تأیید است.

فیش‌های حقوقی

  1. فیش‌های حقوقی ادارات دولتی با مهر کارگزینی یا ارائه حکم قابل ترجمه و تأیید بوده.
  2. فیش‌های حقوقی غیر دولتی با مهر و امضای شرکت همراه با روزنامه رسمی قابل ترجمه و تأیید است.

موجودی حساب بانکی

  1. گواهی موجودی حساب‌های بانکی تا مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در سربرگ مخصوص بانک با مهر و امضای بانک ذیربط قابل ترجمه و تأیید است و مازاد بر آن باید به تأیید امضا کننده مجاز برسد.
  2. گواهی‌های گردش مالی حساب‌های بانکی که مانده آن بالاتر از مبلغ فوق باشد با مهر و امضای معرفی شده بانک قابل ترجمه و تأیید است.

گذرنامه

ترجمه گذرنامه و برابر اصل کردن کپی آن توسط مترجم قابل تأیید در قوه قضاییه است و گذرنامه‌های موعد منقضی نیز به منظور اطلاع از مندرجات آن همین قابلیت را داراست.

کارت بازرگانی

کارت بازرگانی قابل ترجمه و تأیید است. همچنین رونوشت برابر اصل آن که توسط مترجم رسمی انجام گردیده قابل ترجمه و تأیید است.

حکم قهرمانی در رشته‌های ورزشی

احکام قهرمانی و رشته‌های مختلف ورزشی با مهر سازمان تربیت بدنی یا فدراسیون ورزشی قابل ترجمه و تأیید است.

بارنامه‌ها و اسناد صادرات و واردات

بارنامه‌های گمرکی و اسناد مربوط به واردات و صادرات یا رونوشت مصدق اسناد مزبور با مهر گمرک یا مهر سازمان هواپیمایی کشوری یا سازمان بنادر و کشتیرانی، یا وزارت راه و ترابری قابل ترجمه و تأیید است.

گواهی‌های وکلا

گواهی‌های صادره از دفاتر وکالت و وکلای دادگستری با تأیید کانون وکلا یا مراکز امور مشاوران حقوقی و وکلا و کارشناسان قابل ترجمه و تأیید است.

گواهی‌های فرهنگی ـ هنری

  1. گواهی‌های صادره از فرهنگسراها و مراکز فرهنگی، هنری با تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا شهرداری قابل ترجمه و تأیید است.
  2. گواهی‌های صادره توسط آموزشگاه‌ها یا مؤسسات هنری به استناد مجوز صادره از سوی مراجع ذیربط ماننده اداره ارشاد، آموزش و پرورش مبنی بر بلامانع بودن فعالیت مجاز مؤسسه در امور فرهنگی، هنری قابل ترجمه و تأیید است.

گواهی بهداشت برای صدور محموله‌های غذایی

گواهی‌های بهداشتی برای صدور محموله‌های غذایی به خارج از کشور با تأیید «معاونت غذا و دارو» یا «دانشگاه‌های علوم پزشکی» یا «اداره کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی» (وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) قابل ترجمه و تأیید است.

پروانه‌های صادره از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

پروانه مطب، پروانه دائم پزشکی و پروانه تأسیس داروخانه با مهر و امضای مجاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل ترجمه و تأیید بوده و در غیر این صورت ارائه دانشنامه مزبور مربوطه با مهر و امضای مجاز وزارت بهداشت برای ترجمه ضرورت دارد.