گواهی‌های کار

گواهی‌های کار از مؤسسات و ادارات دولتی

گواهی‌های کار صادره از سوی مؤسسات و ادارات دولتی با مهر و امضای مرجع صادرکننده قابل ترجمه و تأیید هستند.

گواهی‌های کار صادره از مهد کودک‌ها

گواهی‌های صادره از مهدکودک‌ها و مراجعی که زیر نظر بهزیستی فعالیت دارند با تأیید سازمان بهزیستی قابل ترجمه و تأیید هستند.

گواهی‌های اشتغال صادره از کارخانجات

گواهی‌های کار صادره از کارخانجات با ارائه مجوز فعالیت کارخانه از سوی سازمان صنایع یا با ارائه روزنامه رسمی قابل ترجمه و تأیید هستند.

گواهی‌های صادره از آژانس‌های هواپیمایی و گردشگری

گواهی‌های کار صادره از آژانس‌های هواپیمایی و گردشگری چنانچه به صورت شرکتی اداره ‌شوند با ارائه آخرین روزنامه رسمی، و در غیر این‌صورت با تأیید سازمان هواپیمایی کشوری یا وزارت ارشاد قابل ترجمه و تأیید هستند.

گواهی‌های صادره از داروخانه‌ها

گواهی‌های کار صادره از داروخانه‌ها با تأیید انجمن داروسازی یا ارائه مجوز تأسیس داروخانه قابل ترجمه و تأیید هستند.

گواهی‌های کار صادره از شرکت‌ها

گواهی‌های کار صادره از شرکت‌های خصوصی با ارائه آخرین روزنامه رسمی قابل ترجمه و تأیید هستند. در صورتی‌که در گواهی کار صادره، مدرک تحصیلی قید شده باشد، ارائه مستند مزبور الزامی است.

گواهی‌های کار از بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها

گواهی‌‌های کار صادره از بیمارستان‌ها با مهر سازمان نظام پزشکی یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا شبکه‌های بهداشت، درمان یا دانشگاه علوم پزشکی قابل ترجمه و تأیید است.

گواهی‌های صادره از مطب پزشکان و دندانپزشکان

گواهی‌های صادره با مهر سازمان نظام پزشکی قابل ترجمه و تأیید است.

گواهی‌های کار از دفاتر اسناد رسمی

  1. گواهی‌های کار سردفتران اسناد رسمی با تأیید کانون سردفترداران قابل ترجمه و تأیید است.
  2. گواهی کار سایر افراد شاغل در دفترخانه‌ها با مهر دفترخانه کفایت می‌کند.
  3. گواهی کار شاغلین در کانون سردفترداران با مهر اداره ثبت اسناد قابل ترجمه و تأیید است.

گواهی‌های کار صادره از واحدهای صنفی مختلف

گواهی‌های کار مزبور با تأیید اتحادیه صنفی ذیربط یا ارائه جواز کسب مربوطه قابل ترجمه و تأیید است.